Braće Fabijanić 1, 23250 Pag
tel. +385 (0)23 600 265
fax. +385 (0)23 600 101
info@cistocapag.hr
racunovodstvo@cistocapag.hr
direktor@cistocapag.hr

EKO Pag

Radi usklađenja sa Zakonom o otpadu („NN" br.178/04 ,111/06 i 110/07) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu ( „NN" br. 60/08 ) čl. 17 . stavak 2. , pri čemu se od 01.siječnja 2010. godine za troškove gospodarenja otpadom za komunalni otpad iz kućanstva, počinju primjenjivati jedinica mase ili volumena ili broj članova kućanstva Čistoća Pag d.o.o. pokrenuti će novi sustav prikupljanja i naplate otpada.Sustav gospodarenja otpadom mora se temeljiti na postojećim europskim i hrvatskim zahtjevima te financijskoj održivosti.Novi sustav prikupljanja otpada biti će u sladu sa gore navedenim zakonima, Državnom strategijom o otpadu, Planom gospodarenja otpada na području Grada Paga te ekološkim normama i direktivama o otpadu.Osnova obračuna je količina, a namjera je da se u početnoj fazi procesa odlaganja otpada izdvoji sve što je korisno i što ne bi smjelo završiti na deponiji zbog ekološke neopravdanosti, neiskoristivosti ili skupoće. Pomoću ovog novoga, pravednijeg sustava obračunavanja, svaki pojedinac može utjecati na visinu svoga računa. Težimo tome da naš grad bude čist i uredan, a korisnici komunalnih usluga ekološki osviješteni.

PROJEKT - EKO PAG
U svrhu pravilne i pravovremene edukacije Komunalno društvo Pag želi pokrenuti projekt EKO PAG. Tim projektom želi se potaknuti stanovništvo da razmisle o jednom o najvećih problema današnjice – a to je problem zbrinjavanja otpada.Problemi sa deponijima , zagađivanjem okoliša , troškovima održavanja , saniranja i otvaranja novih deponija toliko su narasli da je stari način ponašanja i odnosa prema otpadu jednostavno neprihvatljiv.Zaštita okoliša može biti učinkovita samo uz najšire provođenja odgovarajućeg obrazovanja pri čemu stanovništvo usvaja određene životne navike i oblike ponašanja.

Planirane mjere unutar sustava odvojenog sakupljanja komunalnog otpada mogu se podijeliti na:
- edukacija
- organizaciju optimalne mreža zelenih otoka
- postupno uvođenje sustava odvojenog skupljanja otpada u kućanstva, turističku djelatnost i komercijalnu djelatnost te
- izgradnju reciklažnog centra

Edukacija građana za selekcioniranje i odvojeno prikupljanje otpada mora se vršiti putem svih sredstava javnog priopćivanja: javnih glasila , izrada letaka sa informacijama o potrebi odvojenog sakupljanja , mjestima i mogućnostima odlaganja , obavijesti o pozitivnim efektima , mjere su koje sigurno imaju pozitivan predznak i povećavaju efekte odvojenog sakupljanja otpada.Organizacija sustava primarne reciklaže unutar dječjih vrtića i osnovnih škola pruža mogućnost da se usvoji odgovorno ponašanja prema prirodi i okolišu.U tu svrhu postavit će se mini zeleni otoci i vrtiću i u osnovnoj školi.Početkom nove školske godine planira se započeti sa edukativnim programima primjerenim djeci i mladeži.

Zeleni otoci su jasno označena i lako dostupna mjesta s jednim do nekoliko namjenskih spremnika , obično postavljenih na javno prometnu površinu , u koje se odvojeno odlažu pojedini sastojci komunalnog otpada.Uspostavom sistema zelenih otoka jasno se daje poruka da Grad Pag inzistira na odvojenom sakupljanju otpada.Trenutni broj zelenih otoka u gradu nije dostatan te je zbog toga nužno povećati mrežu istih.Ovo povećavanje zelenih otoka nije moguće bez dogovora i suglasnosti sa Gradom Pagom.

Postupnim uvođenjem odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u kućanstvima , pa poslije u turističku i komercijalnu djelatnost slijedeća je mjera.Ova mjera obuhvaća izradu pilot projekta u kojem će se definirati predio grada gdje će se započeti sa odvojenim prikupljanje otpada.Građanstvu će se podijeliti vrećice na kojima će biti naznačeno za koju vrstu otpada su namijenjene i na takav način će započeti primarna reciklaža unutar samih kućanstva.

Izgradnja reciklažnog centra zaokružiti će cijeli sustav odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i bez realizacije istoga ne mogu se niti očekivati veliki rezultati u primarnoj reciklaži.Lokacija reciklažnog dvorišta – centra u Gradu Pagu planirana je na postojećem službenom odlagalištu komunalnog otpada Sv. Kuzam i u dvorištu Komunalnog društva Pag d.o.o..Tu se ne vrši nikakva dodatna prerada otpada već je jedina funkcija skupljanje korisnog otpada, kao što je i definirano glavnim projektom „ Uređenje i konačno zatvaranje odlagalište komunalnog otpada Sv.Kuzam u Pagu".