Braće Fabijanić 1, 23250 Pag
tel. +385 (0)23 600 265
fax. +385 (0)23 600 101
info@cistocapag.hr
racunovodstvo@cistocapag.hr
direktor@cistocapag.hr

Osnove gospodarenja

DEFINICIJA GOSPODARENJA OTPADOM
Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na:
 • sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i/ili njegovoga štetnog utjecaja na okoliš,
 • obavljanje skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti u svezi s otpadom, te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti,
 • skrb za odlagališta koja su zatvorena.
Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način da se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i bez uporabe postupaka i/ili načina koji bi mogli štetiti okolišu, a posebice kako bi se izbjeglo:
 • rizik onečišćenja: mora, voda, tla i zraka,
 • pojava buke,
 • pojava neugodnih mirisa,
 • ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta,
 • štetan utjecaj na područja kulturnopovijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti,
 • nastajanje eksplozije ili požara.
CILJEVI GOSPODARENJA
Ciljevi gospodarenja otpadom su:
 • izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada, i to posebice:
 • razvojem čistih tehnologija koje koriste manje prirodnih izvora,
 • tehničkim razvojem i promoviranjem proizvoda koji ne pridonose ili, u najmanjoj mogućoj mjeri pridonose, povećanju štetnog utjecaja otpada i opasnosti onečišćenja,
 • razvojem odgovarajućih metoda zbrinjavanja opasnih tvari sadržanih u otpadu namijenjenom oporabi,
 • oporaba otpada recikliranjem, ponovnom uporabom ili obnovom odnosno drugim postupkom koji omogućava izdvajanje sekundarnih sirovina, ili uporabu otpada u energetske svrhe,
 • zbrinjavanje otpada na propisan način,
 • sanacija otpadom onečišćenog okoliša.
U ostvarivanju ciljeva uzimat će se u obzir najučinkovitije raspoložive tehnologije i gospodarska provedivost u skladu s načelima gospodarenja otpadom I zaštite okoliša. NAČELA
Gospodarenje otpadom se temelji na uvažavanju opće­prihvaćenihnačela zaštite okoliša, uređenih posebnim propisima, poš­tivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša, uvaža­vanju znanstvenih spoznaja i najbolje svjetske prakse, a osobito na sljedećim načelima:
 • onečišćivač plaća – posjednik otpada snosi sve troškove preventivnih mjera i mjera zbrinjavanja otpada, troškove gospodarenja otpadom koji nisu pokriveni prihodom ostvarenim od prerade otpada te je financijski odgovoran za provedbu preventivnih i sanacijskih mjera zbog štete za okoliš koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad,
 • odgovornost proizvođača – proizvođač proizvoda od koje­ga otpad potječe odgovoran je za odabir rješenja najprihvatljivijeg za okoliš prema svojstvima proizvoda i tehnologiji proizvodnje, uključujući vijek trajanja proizvoda i uporabu najbolje dostupne tehnologije,
 • blizina – oporaba i/ili zbrinjavanje otpada treba se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš.
Građevine namijenjene skladištenju, oporabi i/ili zbrinjavanju otpada potrebno je planirati na način da se zadovolje potrebe na nacionalnoj razini.