Temeljem  Odluke o grobljima na području Grada Paga (Službeni glasnik grada Paga broj 16/2016) grobljima upravlja ČISTOĆA PAG d.o.o. (dalje Uprava groblja)

Pod upravljanjem se podrazumijeva dodjela grobnih mjesta, uređenje, rekonstrukcija i održavanje groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša. Uprava groblja dužna je voditi groblje pažnjom dobrog gospodara i na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlima. O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta dužni su brinuti se korisnici.

Mrtvačnica Pag - dežurni telefonski broj u slučaju smrtnog slučaja: +385 99 486 71 69