Svaku promjenu vlasništva potrošač je dužan prijaviti u roku od 15 dana od nastanka promjene. U sljedećim slučajevima:
Promjene vlasnika prostora ili davanja u najam/zakup potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

  1. Kupoprodajni ugovor ili
  2. Ugovor o darovanju ili
  3. Ugovor o najmu ili
  4. Ugovor o zakupu ili
  5. Neki drugi dokument iz kojeg je vidljiva promjena (npr. Rješenje o nasljeđivanju)

Dokumentacija se može predati:

  1. Pisanim putem na adresu: ČISTOĆA PAG d.o.o., Braće Fabijanić 1, 23250 Pag
  2. Faxom: 023/600-101
  3. e- mailom:info@cistocapag.hr
  4. osobno u sjedištu Društva

Zahtjevi za preuzimanje: