GROBNA NAKNADA

Godišnja grobna naknada se plaća za održavanje zajedničkih dijelova groblja, kao što je hortikulturno uređenje, održavanje groblja, odvoz smeća, održavanje cesta i staza, održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže, održavanje objekata na groblju.

VLASNIK GROBLJA & VLASNIK GROBNOG MJESTA

Vlasnik groblja Sv. Karin je Grad Pag. Fizičke osobe su korisnici grobnih mjesta i vlasnici su nadgrobnih uređaja (grobnica, spomenika, grobnih ploča). Zemljište koje zauzima grobno mjesto dodijeljeno je korisnicima na korištenje na neodređeno vrijeme. Dakle, korisnici nisu vlasnici zemljišta na kojem se nalazi grobno mjesto nego im je zemljište samo dodijeljeno na korištenje.

ODRŽAVANJE I UREĐEJNJE GROBNOG MJESTA

Održavanje i uređivanje grobnih mjesta je pravo i dužnost korisnika. Grobna naknada se plaća za održavanje zajedničkih dijelova groblja.

NAPUŠTENA GROBNA MJESTA / GROBNICE

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu. Činjenica da je grob uređivan, održavan i/ili posjećen ne utječe na prestanak prava korištenja.

PRAVO KORIŠTENJA GROBNOG MJESTA

Pravo korištenja grobnog mjesta obuhvaća pravo ukopa, pravo raspolaganja grobnim mjestom i pravo uređenja grobnog mjesta, i širi je pojam od prava ukopa.Korisnik grobnog mjesta može grobno mjesto ustupiti trećoj osobi, prodati nadgrobni uređaj, dati pravo ukopa trećoj osobi te donositi sve druge odluke vezane za uređenje grobnog mjesta.

PRENOS PRAVA KORIŠTENJA GROBNOG MJESTA NAKON SMRTI KORISNIKA

Pravo korištenja se nasljeđuje u ostavinskom postupku iza osobe koja je u grobnoj evidenciji upisana kao korisnik grobnog mjesta. Ukoliko je ostavinski postupak proveden, a naknadno se utvrdi da je ostavitelj nositelj prava korištenja grobnog mjesta koje u tom postupku nije bilo navedeno, pravo korištenja se rješava provođenjem ostavinskog postupka za naknadno pronađenu imovinu.

USTUPANJE GROBNOG MJESTA

Pravo korištenja grobnog mjesta ustupa se ugovorom o ustupanju prava korištenja. Ukoliko grobno mjesto ima više sukorisnika, a ne radi se o ustupanju prava korištenja među sukorisnicima, za ustupanje je potrebna suglasnost svih sukorisnika.

UGOVOR O USTUPANJU PRAVA KORIŠTENJA

Ugovor o ustupanju prava korištenja treba biti u skladu da Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05,41/08,125/11), Zakonom o grobljima (NN19/98 i 50/12) i Odlukom o grobljima grada Paga (Služb.glas.Zadarske županije 2/16).

UGOVOR MORA OBAVEZNO SADRŽAVATI:

  • ime, prezime, adresu i OIB ugovornih strana
  • navod da ustupatelj ustupa, a stjecatelj (primatelj) prima pravo korištenja grobnog mjesta bez naknade
  • točne i potpune podatke o grobnom mjestu
  • ako su na grobnom mjestu izgrađeni oprema i uređaj (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.), navesti da se vlasništvo opreme odnosno uređaja groba prodaje ili daruje
  • potpise ugovornih strana (ustupatelj svoj potpis mora ovjeriti kod javnog bilježnika)