Temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o obavljanju komunalnih poslova (službeni glasnik Grada Paga 2/20), kao i temeljem Ugovora o obavljanju komunalnih poslova sklopljenim između Grada Paga i Čistoće Pag d.o.o., poslovi održavanje čistoće javnih površina u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada povjereni su Čistoći Pag d.o.o.

Plan i dinamika razvoja javnih površina

Plan i dinamiku održavanje čistoće javnih površina- čišćenje, pometanje i pranje javnih površina donosi Čistoća Pag d.o.o. temeljem odobrene stavke Plana i programa proračuna grada Paga za tekuću godinu. Intenzitet poslova određen je prema potrebama na terenu. Ukoliko se ukaže potreba za intervencijom na nekoj površini koja nije u redovnom planu održavanja, može se uputiti prijava komunalnom redarstvu grada Paga, koji će po izvršenom očevidu, gdje se utvrdi stvarna potreba za radovima, izdati Čistoća Pag d.o.o. nalog za obavljanje interventnih radova na određenoj lokaciji.