• Pravilnik o uredskom poslovanju trgovačkog društva Čistoće Pag d.o.o sa planom klasifikacijskih oznaka i biračkih oznaka stvaralaca i primalaca akata klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata za 2020. godinu – pogledaj dokument
  • PRAVILNIK O VIDEO NADZORU VODITELJA OBRADE ČISTOĆA D.O.O. – pogledaj dokument
  • INTERNI PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA VODITELJ OBRADE ČISTOĆA PAG d.o.o. – pogledaj dokument
  • Uredba (eu) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR) – pogledaj
  • Politika zaštite osobnih podataka – pogledajte