Zbog čega se šalje Izjava o načinu korištenja javne usluge?
Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog komunalnog otpada Čistoća Pag d.o.o. uvela je novi način obračuna cijena javne usluge. Kako bi obračun cijene minimalne javne usluge bio pravičniji svim korisnicima javne usluge sukladno odredbama članka 14. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom odaslana je Izjava o načinu korištenja javne usluge u siječnju 2018. godine.
Kako ispuniti Izjavu o načinu korištenja javne usluge?
Podaci koji se nalaze u lijevom stupcu su podaci kojima raspolaže Čistoća Pag d.o.o.., a prikupljeni su prilikom prethodnog formiranja cijena. Ukoliko Korisnik javne usluge uoči nepravilan podatak, odnosno želi izmijeniti neki podatak, tada ispunjava desni stupac i tako ispunjenu i potpisanu Izjavu dostavlja Čistoći Pag d.o.o. u dva primjerka. Ukoliko je došlo do izmjena podataka uz Izjavu o načinu korištenja javne usluge potrebno je dostaviti dokumentaciju iz koje su vidljive promjene podataka (preslika osobne iskaznice, vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju…).
Korisnik javne usluge s prebivalištem na području pružanja javne usluge upisuje broj svih članova kućanstva. Korisnik javne usluge s privremenim boravištem na području pružanja javne usluge upisuje prosječan broj osoba koje koriste nekretninu tijekom cijele godine.
Tko je korisnik javne usluge?
Korisnik javne usluge na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine ili korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine, a kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio Davatelja javne usluge.
Što je kriterij obračuna količine otpada?
Kriterij obračuna za izračun minimalne javne usluge je veličina ugovorenog spremnika i broj pražnjenja spremnika ili broj korištenja (otvaranja) polu podzemnih spremnika s otpadomjerom u obračunskom razdoblju. Obračunsko razdoblje je jedan mjesec.
Kako se formira cijena javne usluge?
Cijena javne usluge formira se sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, a sastoji se od cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijene ugovorene kazne.
Što je cijena obvezne minimalne javne usluge?
Obvezna minimalna javna usluga obuhvaća troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada, troškove rada reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, troškove osoblja, planirane troškove ulaganja u sustav i sve druge troškove osim direktnih troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada.
Što je cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada?
Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada obuhvaća trošak zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i obračunava se temeljem evidencije predanog miješanog komunalnog otpada (volumen ugovorenog spremnika X cijena X broj pražnjenja).
Kako je određen udio korisnika javne usluge u korištenju zajedničkog spremnika?
Udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika izračunava se ovisno o broju korisnika i volumenu spremnika. Predstavlja promjenjivu kategoriju, koja ovisi o broju članova korisnika javne usluge i količini preuzetog otpada.
Što je nekretnina koja se trajno koristi?
Nekretnina koja se trajno koristi je svaka ona nekretnina koja se koristi, bilo stalno ili povremeno. Korisnici stambenih prostora koji povremeno koriste nekretninu izjednačeni su po svojim pravima i obvezama s korisnicima koji stalno koriste nekretninu te su dužni plaćati cijenu obvezne minimalne javne usluge u razdoblju kada se nekretnina ne koristi.
Što je nekretnina koja se trajno ne koristi?
Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju se utvrdi da u razdoblju od 12 mjeseci nema potrošnje električne energije i vode (na temelju očitanja mjernih uređaja), ili nekretnina koja nije pogodna za stanovanje.
Kako dokazati da se nekretnina trajno ne koristi?
Prihvatljiv dokaz uz zahtjev da se nekretnina trajno ne koristi je kopija obračuna potrošnje električne energije i obračuna vode (uz predočeni original) izdanog od isporučitelja usluga iz kojeg je vidljivo kako korisnik u razdoblju od jedne godine nije trošio električnu energiju i vodu.
Što je obračunsko razdoblje?
Obračunsko razdoblje je jedan kalendarski mjesec.
Što je očekivano vrijeme korištenja nekretnine?
Očekivano vrijeme korištenja nekretnine je vrijeme u kojem korisnik javne usluge koristi nekretninu, podaci se koriste radi organizacije poslovanja i nisu relevantni za obračun cijene minimalne javne usluge.
Što kada je došlo do promjene vlasnika nekretnine?
U slučaju promjene vlasnika nekretnine potrebno je Davatelju javne usluge uz Zahtjev dostaviti pravni dokument (rješenje o nasljeđivanju, ugovor, vlasnički list) iz kojeg je vidljiv prijenos vlasništva sa starog na novog korisnika. Za sve dodatne informacije korisnici javne usluge mogu se obratiti na telefon 023 600 265.
Na web stranici Čistoće Pag d.o.o. koristimo kolačiće. Neki od njih su neophodni za rad web stranice, dok nam drugi pomažu u poboljšanju web stranice i korisničkog iskustva (praćenje kolačića). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbijete, možda nećete moći koristiti sve funkcionalnosti web stranice.